Stadgar

Riktlinjer för Malmös Muslimska Nätverk 3.4
Beslutad datum: 15-08-10
Arbetsnamn
Malmös Muslimska Nätverk använder förkortningen MMN.

Vision för MMN
Visionen är att ena muslimer, över de gränser som vi kan enas över, utan att åsidosätta våra etniska, historiska eller teologiska särarter.
Vår vision är att Malmös muslimska församlingar ska ha en bra dialog och samarbete och i syfte att öka sina initiativ för samhällsnyttiga insatser.
MMN ska då på detta vis betraktas som en alltigenom naturlig och självklar samtalspartner av Malmö stad i frågor som rör Malmös muslimer.

Syfte
MMN´s syfte är att öka dialogen och samarbetet mellan muslimska församlingar med målet att öka våra samhällsnyttiga insatser och stärka muslimernas röst gentemot samhället.
Det gör vi genom att även förbättra vår dialog och samarbete med övriga samhällsaktörer och genom att vara proaktiva och våga ta gemensamma initiativ.

Avgränsning i syftet
Syftet är inte att skapa ytterligare en förening utan att skapa ett avtal i förtroende mellan nuvarande fungerande muslimska föreningar. Ett avtal skapat i den anda som profeten Muhammed (saaws) undertecknade i Hilf Al-fudhul.
MMN kommer inte att vara ett forum för att lösa interna föreningsproblem. MMN kommer inte att skapa en full styrelse. Makt kamp hör inte hemma i detta forum då det inte finns någon makt att gripa om.

Riktlinjer för samarbetet
Varje förening som uppfyller dessa kriterier kan inväljas som medlem i nätverket MMN.

§ Medlemskriterier
1.MMN kan bara ha organisationer som medlemmar.
2.Enskilda personer kan ej vara medlemmar i MMN.
3.Föreningen måste ha sitt säte och lokal i Malmö kommun.
4.Föreningen måste ha lokaler som används som ordinarie verksamhet för muslimsk bön. (Endast i undantagsfall och i syfte att komplettera den etniska eller teologiska mångfalden får avsteg från denna grundregel göras.)
5.Föreningen kan inte uteslutande anses vara en kulturförening.
6.Föreningen tillhandahåller den vid var tid invalda sekreteraren följande information: Organisationsnummer, besöks- och postadress till föreningen; mail, telefon och postadress till föreningens kontaktpersoner. (Det ankommer på föreningen att själv uppdatera sina uppgifter hos MMNs sekretare vid förändringar i kontaktregistret)

§ Inval och uteslutning ur MMN
1. Nya föreningar inväljs och utesluts alltid genom dold votering.
2. Nya föreningar inväljs och utesluts alltid om minst 51% av mötet anser det rätt och riktigt.

§ Behöriga möten
1.Utöver de fasta mötestiderna kan om minst två av de vid var tid registrerade medlemsföreningarna går samman, en av dessa föreningar skriftligen till
MMNs sekreterare via mail, post eller sms be om att göra kallelse till möte när som helst under året.
1.2Sådan spontan kallelse skall innehålla: Mötesdatum, mötestid, mötesplats samt dagordning för mötet.
2.Kallelse till spontana möten skall vara MMNs sekreterare tillhanda minst 1 vecka i förväg.
3.Kallelse till MMNs delegater för mötet skall skickas i enlighet med det kontaktregister som finns hos MMNs vid var tid invalda sekreterare per mail, post eller sms.
4.Kallelse till möte sker alltid genom ett utskick via MMNs vid var tid invalda sekreterare.

§ Dagordningen
1.MMNs Standarddagordning innehåller alltid som minst följande moment: 1 Koran-läsning, 2 Extern gäst 30-60 min, 3 Interna rapporter från nätverk som MMN är involverade i, 4 Muntliga rapporter om vad som hänt i respektive föreningar sedan sist (positivt & negativt) för att alla ska kunna ta lärdom av detta, 5 Beslut om nästa dagordnings (gäst/plats för mötet), 6 Nya samarbeten eller nätverk att ta ställning till, 7 övrigt.
2.Ett möte som är spontant inkallat har endast den i utskicket angivna dagordningen.
§ Fasta mötestider
1.MMN träffas regelbundet innan varannan månads utgång under Januari, Mars, Maj, Juli, september och November månad.
2.Riktlinjen är att mötena hålls 18.00-20.30. Företrädesvis sista måndagen i månaden.
3.Det ankommer på MMNs vid var tid invalda sekreterare att kalla till de fasta mötena minst 14 dagar i förväg.
4.Det ankommer på MMNs delegater att bekräfta sin närvaro till sekreteraren minst 24 timmar innan mötet.

§ Shura processen i MMN
1.I MMN är ingen förening, ingen representant är mer värd än den andra. En närvarande förening innehar en röst i alla fall av votering på mötet.
2.De vid var tid närvarande föreningarna på ett ordinarie möte har mandat att fatta beslut oavsett deras antal.
3.För spontana möten gäller att minst 70% av alla registrerade föreningar i MMN är närvarande för att mötet skall vara behörigt att fatta beslut.
4.Varje förening äger rätt att skicka två representanter per möte. Föreningen äger dock bara en röst.
5.Mötesdeltagare är inte invalda som personer utan endast som representanter för föreningen.
6.Alla föreningar äger rätt att skicka vilka representanter de vill för att representera dem på mötena.
7.Delegater skickade till MMN skall styrka sin beskickning med ett brev till sekreteraren vidimerat av två vittnen ur vederbörandes organisation. I brevet anges Namn, styrelsepost, mail och telefonnummer på delegaten och de två vittnena.

8.Om en utskickad representant för en förening inte förstår att förhålla sig till gängse mötesregler kan minst 70% av föreningarna från ett avklarat möte skriftligen anhålla om att representanten ifråga byts ut, för att arbetet i MMN inte skall hindras av personliga konflikter. Detta meddelas till MMNs sekreterare som gör ett utskick därom och föreningen ifråga måste vidta dessa åtgärder till nästa möte.
8.1Om processen avser sekreteraren skickas anhållan till den person som var mötesordförande för det sittande mötet. En ny sekreterare väljs då på kommande möte.
9.Alla beslut i MMN, utom de i riktlinjerna specifikt nämnda, skall tas med 51% enkelmajoritets votering.

§ Mötesordförandens roll
1.Varje kallat möte leds av mötesordföranden. Om inget annat angetts leds mötet av delegater från den lokal vilken mötet nyttjar.
2.Mötesordförandens primära uppgift är att i samråd med Sekreteraren inbjuda och välkomna externa gäster samt att fördela ordet rättvist i tid mellan delegater.
3.Det är lämpligt att både mötets fysiska plats och därmed mötesordförandeskapet roterar inom MMNs föreningar från möte till möte.
§ Dokumentation av MMNs shura process
1.För att bistå den administrativa kontinuiteten i MMNs arbete väljer MMN inom sig en sekreterare årligen.
2.Det åligger på sekreteraren att kalla till alla möten som MMNs föreningar vill kalla till utan ifrågasättande.
3.Det åligger på sekreteraren att dokumentera alla beslut som tas på MMNs möten.
4.Det åligger på sekreteraren att arkivera all dokumentation på ett sådant sätt att varje medlemsförening med enkelhet kan ha insyn i den.
5.Det åligger på varje medlemsförening att själv uppdatera sina kontaktuppgifter till sekreteraren vid byte av kontaktperson för MMN.
6.Kontaktuppgifterna skall innehålla: Namn, organisationsnummer, besöksadress och postadress till Föreningen. Namn, mail, tele och hemadress till kontaktpersonerna.

§ Media representation och extern kommunikation
1.Endast den förening/enskild person, som talar och/eller skriver flytande svenska och fått mandat av ett behörigt möte eller rundringningsprocess med fulltalig nåbarhet äger rätt att uttalas sig, muntligen eller skriftligen, i MMNs namn.
2.Brott mot denna regel kan leda till att delegaten utesluts vid nästa korrekt sammankallade möte.
3.All extern mejlkonversation skall om det inte försvårar kommunikationen ske via kontakt@m-m-n.se eller genom därför avsedd mejl för sitt syfte. Extern mejlkonversation i MMNs namn skall ske endast via för ändamålet utsedda delegater.
4.Ingen får förbinda MMN skriftligt till något som vi inte diskuterat och kommit överens om. I spontana fall måste kommunikationen minst ske via sms
för att kunna arkiveras av sekreteraren för allas tillgång.

§ Avgränsningar rörande investeringar, satsningar och projekt
1.Grundläggande är att MMN kan ingå i andra nätverk eller sitta i andra styrelser som innebär ökad kontaktyta eller informationsutbyte för MMNs medlemmar i någon form.
2.MMN kan inte vara projektägare efter som MMN inte har ett organisationsnummer eller avses inneha den struktur som krävs för att uppbära denna funktion.
3.MMNs medlemmar är naturligtvis fria att i olika konstellationer ingå i olika investeringar, satsningar och projekt. I det sammanhanget är det välkommet att de informerar övriga om hur det går på MMNs möten.

§ Ändringar i riktlinjerna
1.Ändringar till dessa riktlinjer kan endast göras med minst enkel majoritet och under ett behörigt kallat möte med minst 70% av de registrerade medlemmarna närvarande.